Seneste nyheder

regnskabshjælp, regnskab

Regnskab

Få regnskabshjælp til din virksomheds regnskab og slip for bekymringer med papirarbejdet.

Ved at vælge en freelance regnskabskonsulent, får du løst dine regnskabsmæssige opgaver professionelt med høj kvalitet for dig og din virksomhed.

 

Vi lægger vægt på at udføre kvalitetsbevidst økonomi- og regnskabsstyring. Herunder ligger vi vægt på, at bogføringsloven og årsregnskabsloven bliver overholdt.

 

Vi holder styr på din bogholderifunktion ved, at varetage den løbende bogføring og momsindberetninger. Herudover kan vi varetage debitorstyring og kreditorstyring. Ligeledes kan vi varetage din lønadministration, hvis du har ansatte i virksomheden. Vi tilpasser til enhver tid vores regnskabshjælpen dine ønsker og behov.

 

Afstemning og perioderegnskaber

Den løbende bogføring af dine bilag danner grundlag for perioderegnskaber og årsregnskaber. Et periode regnskab udarbejdes månedlig, kvartalsvis eller halvårligt. Hvis der er lagt budgetter i virksomheden, kan et periode regnskab indeholde budgetopfølgning. Det vil sige at budgetafvigelser i forhold til faktiske regnskabstal kan vises og årsagsforklares. Det afhænger af dine behov. I forbindelse med en afslutning af en periode, eksempelvis en måned eller et kvartal, sørger vi for at afstemme de vigtigste konti. Vi foretager periodiseringer af større poster, som er væsentlige for resultatet. Ligeledes kan vi foretage månedlige afskrivninger på anlægsaktiverne. Det sikrer et pålideligt grundlag for vurdering af resultatet i din virksomhed. Ligeledes kan vi bekræfte det i et regnskab til SKAT eller en ekstern revisor.

 

Resultatopgørelse og balance

Et virksomhedsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance.

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er driftsregnskabet, som viser virksomhedens indtægter og omkostninger. Indtægter er typisk salg af varer og ydelser. Omkostninger kan være vareforbrug, løn, administrationsudgifter, lokaler, bildrift, afskrivninger, renter mv. Ved at fratrække omkostningerne fra indtægterne har du driftsresultatet i din virksomhed.

 

Balance

Balancen viser værdien af virksomhedens aktiver og passiver.

 

Aktiverne er det virksomheden ejer. Aktiverne opdeles i anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiver kan være immaterielle, materielle og finansielle. Hvis virksomheden har mange anlægsaktiver, anbefales det at holde styr på dem i et anlægskartotek. Eksempler på immaterielle kan være goodwill og udviklingsomkostninger. De materielle kan eksempelvis være biler, inventar, indretning af lejede lokaler, grunde og bygninger. Finansielle kan f.eks. være kapitalandele i dattervirksomheder.

Omsætningsaktiver kan være lagerbeholdninger, likvider (bankkonti og kassebeholdninger), værdipapirer, tilgodehavender ved kunder, forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter.

 

Passiverne viser virksomhedens gæld. Passiverne opdeles i egenkapital og forpligtelser. Egenkapitalen viser om der er overskud eller underskud i virksomheden. Egenkapitalen vises også som forskellen mellem aktiver og forpligtelser.

Forpligtelser kan være hensættelser, så som garantiforpligtelser og udskudt skat. Gæld er også en forpligtelse. Gælden kan bestå af prioritetslån, banklån, leverandørgæld. Eksempler på anden gæld kan være periodeafgrænsningsposter, skyldige omkostninger, skat og moms.

 

Årsafslutning

Ved regnskabsårets afslutning klargør vi regnskabet til revisor og udarbejder vi en årsafslutningsmappe. Mappen indeholder alle relevante afstemninger og dokumentationsmateriale. Dermed kan du minimere din udgift til ekstern revisor.

 

Læs her mere om de øvrige ydelser, som vi udfører.